Thứ hai, 23/05/2022,


 Chùm thơ lục bát tháng 5-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Ngô Thị Thênh, Vũ Minh Túc, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bé, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Tự, Nguyễn Thị Mai, Phạm Như Đức, Tạ Quang trung, Đỗ thị Tâm, Nguyễn thj Phương Đông, Phạm Thị Nguyễn, Vũ Văn Bôn, Trần Đức Chương.

 

 

Chùm thơ tháng 4 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Tích Thiện, Trịnh Toại, Đặng Lập, Lê Thị Tâm Chung, Gia Long, Trần Đức Lộc, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Hoa Thành, Bùi Quang Lục, Ngô Trung Dũng, Trần Thơm, Phạm Tĩnh, Phúc, Nguyễn Dung, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Mai Bích Thuỷ, Vũ Đức Thuý, Đinh Yến, Nguyễn Minh Nga, Nguyễn Thành, Vũ Sửu, Nguyễn Thanh Vân, Hà Xuân Khuê, Bùi Hùng, Phạm Thúy Vinh 

 Chùm thơ lục bát tháng 04 - 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Sỹ Huy, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Trần Bồng, Thi Trà Thi, Lê Hương, Nam Hà, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Lê Thuận, Dương Thị Phúc

 Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương tháng 4 năm 2022 gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Công Huyền, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn thị Bé, Nguyễn Thị Phương Đông, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Đỗ thị Tâm, Bích Việt, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương.

Chùm thơ tháng 03 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Lưu Bích Thu, Vũ Đức Thúy, Hoàng Minh Thuận, Bùi Hùng, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Giang Sơn, Nguyễn Thanh Vân, Phạm Thúy Vinh, Trần Thơm, Lê Thị Tâm Chung, Bùi Quang Lục, Mai Bích Thủy, Gia Long, Đinh Yến, Lê Nhân Ngọc Hữu, Trần Đức Lộc, Thy Nguyên, Nguyễn Văn Chự, Nguyễn Minh Tâm, Trần Trung, Phạm Tĩnh, Trịnh Toại, Nguyễn Dung, Trần Thúy Hoàn,  Hoài Hiền Hiền, Đặng Lập, Thạch Thảo, Ngân Lê, Lê Phương Liên, Đỗ Thị Vinh, Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Sửu, Hải Vân, Hà Xuân Khuê, Nguyễn Thành, Trần Tích Thiện, Lương Thế Phiệt, Phúc Hữu.

 Chùm thơ Lục Bát tháng 3-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố hải Dương gồm các tác giả: Vũ Văn Bôn, Đinh Hải Nam, Vũ Minh Túc, Thanh Huyền, Ngụy Kim Dung, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thế Bình, Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Phương Đông, Nguyễn thị bé, Đỗ Thanh Tâm, Nguyễn thị Động, Công Huyền, Minh Thu, Trần Đức Chương.

Chùm thơ tháng 02 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Thành, Nguyễn Thị Mai Lan, Đỗ Thị Vinh, Phúc Hữu, Phạm Thúy Vinh, Bùi Hùng, Đặng Trọng Lập, Gia Long, Trần Tích Thiện, Nguyễn Kim Lan, Hoài Hiền Hiền, Bùi Quang Lục, Bẩy Vũ, Giáo sư Sơn, Nga Anh Hoàng, Lương Thế Phiệt, Sơn Thuỷ, Thuý Phương, Nguyễn Minh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hà Xuân Khuê.

 Chùm Thơ lục bát tháng 2 năm 2022 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Thanh Huyền, Ngụy Kim Dung, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Đỗ Thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Động, Nguyễn Thị Bé, Minh Thu, TRần Đức Chương.

  Chùm thơ lục bát tháng 02 - 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả:Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Thi Trà Thi, Lê Hương, Nam Hà, Dương Thị Phúc, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Từ Đức Khoát, Trần Bồng, Kiều Việt, Nguyễn Sỹ Hoàn, Nguyễn Thị Minh Hiền, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng

 Chùm thơ tháng 1-2022 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Phạm Thị Nguyên, Đỗ Thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Nguyễn Thị Động, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Thanh Huyền, Trần Đức Chương, Nguyễn Mích.

Chùm thơ tháng 01 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Ngô Trung Dũng, Tâm Chung Lê Thị, Nguyễn Thành, Trịnh Toại, Trần Đức Lộc, Vũ Bá Lễ, Nguyễn Văn Chự, Phúc Hữu, Phạm Thúy Vinh, Bùi Hùng, Minh Phú, Trọng Lập, Gia Long, Nguyễn Thanh Thủy, Hà Xuân Khuê, Vũ Mạnh Tường, Trần Tích Thiện, Công Xình, Nguyễn Kim Lan, Lê Phương Lan, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Cảnh Ân, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Kim Dung, Bùi Quang Lục, Hoa Thành, Bẩy Vũ, Hằng Trương Hằng Việt, Nguyễn Huy Hồng, Hoàng Minh Thuận.

 

 Chùm Thơ tháng 1-2022 của CLB thơ lục bát T.P Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Phạm Thị Nguyên, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Nguyễn Thị Động, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Thanh Huyền, Trần Đức Chương, Nguyễn Mích.

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng