Thứ ba, 16/08/2022,

Giá như (Lê Minh Dung) (16/09/2013)

 Giá nhưGiá như em
Giá như em

Gót son đừng mỏng
Tóc mềm đừng bay


Sóng đừng
Ẩn dưới chân mây

Dao cau liếc xéo
Đau ngày tương tư


Giá như đừng
Tôi giá như

Đừng trưa nhật thực
Nằm mơ trăng tròn.Lê Minh Dung

Chia sẻ:                  
Các bài khác: