Thứ sáu, 21/09/2018,

MỪNG SINH NHẬT CHỊ GÁI 66 TUỔI (01/06/2017)

 Chúc chị gái tuổi tròn sáu sáu

Lộc lộc ban, con cháu sum vầy

Ngày ngày thi hoạ trên phây

Vui cùng bạn hữu đó đây luận bàn

 

Chúc chị gái vẫn tràn tâm huyết

Hoạ Đường thi vẫn tuyệt như xưa

Chăm trang Lục Bát say sưa

Cây đa cổ thụ sớm trưa giúp đời

 

Chúc chị gái vui tươi an lạc

Trí vẫn minh, tuổi hạc tuyệt vời

Gia phong nền nếp gương soi

Truyền hương hữu xạ cho đời ngát thơm!

Trần Đức Lai – Đồng Lê, ngày 01/6/2017

Chia sẻ:                  
Các bài khác: