Thứ hai, 27/05/2024,

THĂM ĐỀN THỜ CHU VĂN AN (04/09/2013)

Cũng là núi, cũng cheo leo,
Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa.
Gần vì Cụ giữa tim ta,
Mà xa – gương Cụ bao la thế nào…
Gương là học rộng tài cao
Mà con học chửa ra đâu một đời.
Tài cao chi lắm, tài ơi!
Để rồi treo ấn về nơi gió ngàn.
Trèo lên với Cụ, lệ tràn.
Dưới kia đang học vô vàn tấm gương.
Cái gương thất trảm đường đường,
Cụ treo như lẽ vô thường ai theo?
Cũng là núi, cũng cheo leo,
Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa….

Chia sẻ:                  
Các bài khác: