Thứ ba, 14/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  THI ĐUA  (Ngày 08/06/2018 06:06:32  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 

 THI ĐUA

 

(Hưởng ứng lời Bác Hồ kêu gọi thi đua)

(1948-2018)Kết quả hình ảnh cho thi đua yêu nước


Thi đua là hạt gieo trồng

Ngợi khen, tổng kết, báo công, dâng Người

Bảy mươi năm đã qua rồi

Bác Hồ phát động người người thi đua

 

Ta thì thắng, địch thì thua

Nội công ngoại kích, bão mưa… dốt nghèo

Ngàn cân sợi tóc chênh treo

Vượt qua tất cả vì yêu nước nhà

 

Tiến lên toàn thắng về ta

Toàn dân toàn diện, nhà nhà... thi đua

 

Xuân Ngọc